Publicerad 2006-04-03

Styrelsemöte Vallrum 28 februari 2006

Mötet hölls hemma hos Jan Vallgårda, ett trevligt avbrott från tråkiga möteslokaler. Föreningens revisorer var på plats. Tillsammans diskuterades revisorerna och styrelsen de frågor som uppstått under revision.

Bokslutsgenomgång
Bokslutet fastställdes

Remissen på L100
Att man från Djurskyddsmyndighetens sida skyndat på översynen av L100 för gris är bra, remissen har nu kommit och det är fyra veckors remisstid (2006-03-17). Reflektionerna kring remissen från Djurskyddsmyndigheten är mestadels positivt. Styrelsen bör nu gå igenom remissen, eventuella synpunkter lämnas till Lars Hultström.
I stora drag är styrelsen nöjd med skrivningen men än vågar vi inte ropa hej! Precis som tidigare kommer hela näringen att samla sitt svar på remissen.

Rekrytering
Frågan om tillgången på förmän och deras kompetensutveckling väcktes av Anders Wiberg. Till nästa möte bjuder vi in någon som kan ge en fördjupad analys av problemet och dess lösningar. Frågan är naturligtvis även aktuell inom ramen för den anställning som nu skall ske i Lönsamt Grisföretagande.

Tvärvillkoren
I Lönsamt Grisföretagande diskuteras tvärvillkoren och då särskilt märkningen i integrerade besättningar. Förnyad kontakt med Jordbruksverket kommer att tas.

Skånes 'Hundralapp'
Årsmötesprotokollen från länsföreningar har skickats till kansliet på LRF. Dessa har dessvärre inte vidareförmedlats till Sven Secher som sköter medlemsregistret och debiteringen av avgifterna, vilket innebär att för lite fakturerades ut till Skånes medlemmar. Styrelsen anser att länsföreningarna har en skyldighet att själva se till att rätt medlemsavgift tas ut. Man får själv kontakta Sven eller Elisabeth (adressen finns på sidan 4 i denna tidning) för ändring av medlems-avgiften, en information om detta kommer att gå ut till länsföreningarna.

Senaste nytt om PIG 'motorn'
Margareta Andersson informerade om anställningen av tjänsten inom Lönsamt Grisföretagande. Som det ser ut nu skall 'motorn' vara verksamhetsledare för hela Pig. Finansieringen utökas med 50% från näringen, LRF fördubblar detta. Därmed finns det resurser för att göra riktade satsningar på de kunskaps- och kompetensfrågor som är relevanta för grisföretagaren. SGP:s styrelse uttryckte stor besvikelse över att tillsättningen av tjänsten har dragit ut på tiden. Det behövs satsningar kring grisföretagaren nu om produktionen skall utvecklas och inte fortsätta avvecklas.

Årets Grisföretagare och Årets Medarbetare
Det har efterfrågats kriterier på utmärkelsen Årets Grisföretagare. Styrelsen bedömer att vi inte skall fastställa sådana eftersom vi inte vill begränsa vad som kan rendera utmärkelsen. Det skall vara en uppvisningsbar verksamhet som följer gällande lagstiftning. Sedan kan man premiera god lönsamhet, nya innovationer, god djuromsorg, samverkan etc.

Grunden är att man lokalt utser en grisföretagare och att man även massmedialt följer upp detta lokalt. Från de lokala pristagarna utses sedan en årets grisföretagare på riksnivå. Observera att Sveriges Grisproducenter också, i samarbete med tidningen Svensk Gris med knorr, utser Årets Medarbetare. Kontakta undertecknad eller Sven Secher för nomineringar!! Se även annons på sidan 36 i tidningen Svensk Gris med knorr nr 4-2006..

Medborgarrättsförslag
Sven har aktivt lyft fram frågan i tidningen. Flera föreningar har föredömligt arbetat med frågan, det är viktigt att arbeta med frågan ute i Länsföreningarna.

Stämman
Upplägg av styrelsens arbete i samband med stämman genomgicks. Sveriges Yorkshireklubb har 50-års jubileum.
Viktigt att vi prioriterar att det blir mingel på utställarområdet, vi är beroende av våra utställare och sponsorer. Läs mer om stämman i årets 'Stämmotidning' som bilagts med Svensk Gris med knorr nr 4-2006.

Möte med slakten
Sveriges Grisproducenter kommer att träffa slakten den 20 mars för diskussioner. Styrelsen mailar in frågeställningar till Lars Hultström.

Elmia
Frågan bordlades men det utsågs ansvariga. Per-Inge Pålsson och Per-Inge Nilsson i samarbete med Maggan och Sven planerar montern och vår medverkan.

Smittskydd i stora besättningar.
Jordbruksverket inbjuder till seminarium den 4-5 maj i Mullsjö. Jordbruksverket har fått KULM pengar till att arrangera ett seminarium om smittskydd i stora besättningar, inbjudan går ut till ett begränsat antal företag och organisationer för hela näringen. SGP har sex platser.

Bench marking rapport
LRF Konsult har på uppdrag av LRF gjort en bench marking rapport. Den kommer att distribueras till styrelsen och delar av den publiceras på sidorna 38-39 i Svensk Gris med knorr nr 4-2006.

Foderberedningslagen
Informerades om den nya foderberedningslagen som är kopplad till tvärvillkoren. Alla som har SAM-blankett blir registrerade.

ICA Hilton
Dagen efter styrelsemötet (1 mars) gjordes ett uppskattat studiebesök på ICA Hilton. Vi fick möjlighet att titta på anläggningen och träffa ledande företrädare för ICA och ICA Hilton.

Har Du har frågor, synpunkter eller vill veta mer så är Du hjärtligt välkommen att höra av Dig till oss i styrelsen.

Annika Bergman